تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. سلام موضوع علت وقوع این خسارت و عوامل موثر در آن میبایستی با طرح شکایت شما و شرکایتان در دادگاه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پیگیری شود ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه در خصوص این سقف یوبوت بسیار مهم در تعیین مسئولین این حادثه خواهد بود ، و بدون بازدید و معاینه محل و بررسی اسناد و نادامه مطلب ...

    سلام
    موضوع علت وقوع این خسارت و عوامل موثر در آن میبایستی با طرح شکایت شما و شرکایتان در دادگاه و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری پیگیری شود ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه در خصوص این سقف یوبوت بسیار مهم در تعیین مسئولین این حادثه خواهد بود ، و بدون بازدید و معاینه محل و بررسی اسناد و نقشه ها و نحوه اجرا و استماع اظهارات اصحاب دعوا هرگز نمی توان در خصوص تعیین مسئولین حادثه فوق اظهار نظر نمود .

    نمایش کمتر
    • 0
  • 1