تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. در مورد مطالبات مالیاتی و مطالبات تامین اجتماعی و جرایم کیفری موضوع فرق میکند و مدیر عامل و هیات مدیره نیز میبایستی تاوان بدهند .

    در مورد مطالبات مالیاتی و مطالبات تامین اجتماعی و جرایم کیفری موضوع فرق میکند و مدیر عامل و هیات مدیره نیز میبایستی تاوان بدهند .

    نمایش کمتر
    • 0
  • 1