تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. سلام ببینید مهندس جان اگر هیچ برگه تعهد طراحی ای امضا نکرده اید و همچنین هیچ نقشه ای را هم امضا نکرده اید بدانید مسئولیتی در این خصوص نخواهید داشت ، و بایستی بروید نظام مهندسی و شهرداری و صحبت کنید تا این کارهای طراحی را از سهمیه تان خارج کنند .

    سلام
    ببینید مهندس جان اگر هیچ برگه تعهد طراحی ای امضا نکرده اید و همچنین هیچ نقشه ای را هم امضا نکرده اید بدانید مسئولیتی در این خصوص نخواهید داشت ، و بایستی بروید نظام مهندسی و شهرداری و صحبت کنید تا این کارهای طراحی را از سهمیه تان خارج کنند .

    نمایش کمتر
    • 0
  • -1