تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام متقابل مهندس جان در خصوص پاسخ به سوالتان شما میبایستی به هیچ وجه من الوجوه تائیدیه برای گاز این آپارتمان را ندهید !! چونکه شما عملا تائیدیه کنتور و انشعاب گاز را بکل آپارتمان داده اید و واحد تجاری نیز جز همین مجموعه آپارتمان با یک کنتور است ، لذا اگر حادثه ای بخصوص جانی برای واحد تجاری پیش بیایادامه مطلب ...

  سلام متقابل مهندس جان
  در خصوص پاسخ به سوالتان شما میبایستی به هیچ وجه من الوجوه تائیدیه برای گاز این آپارتمان را ندهید !! چونکه شما عملا تائیدیه کنتور و انشعاب گاز را بکل آپارتمان داده اید و واحد تجاری نیز جز همین مجموعه آپارتمان با یک کنتور است ، لذا اگر حادثه ای بخصوص جانی برای واحد تجاری پیش بیاید شما یکی از ضامنین اصلی آن خسارت خواهید شد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام مهندس جان بایستی این موضوع را هم به ناظر هماهنگ کننده گزارش کنید و رسید بگیرید و هم به سازمان . شما بعنوان ناظر تاسیسات مکانیکی نبایستی هیچ تائیدیه ای برای پایانکار به این ساختمان بدهید ، اگر ناظر هماهنگ کننده خواست تائیدیه پایانکار بدهد با مسئولیت خودش بدهد ، شما آخرین گزارشتان بایستی اعلام ایادامه مطلب ...

  سلام
  مهندس جان
  بایستی این موضوع را هم به ناظر هماهنگ کننده گزارش کنید و رسید بگیرید و هم به سازمان .
  شما بعنوان ناظر تاسیسات مکانیکی نبایستی هیچ تائیدیه ای برای پایانکار به این ساختمان بدهید ، اگر ناظر هماهنگ کننده خواست تائیدیه پایانکار بدهد با مسئولیت خودش بدهد ، شما آخرین گزارشتان بایستی اعلام این قبیل تخلفات باشد و ذکر هم بکنید این ساختمان شایستگی دریافت پایانکار را ندارد.

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. سلام بنظر من شما بعنوان ناظر گاز اول از همه بایستی برای گرمایش اتاقها قضاوت مهندسی بکنی ، اگر تنها راهی که پیدا کردی فقط بخاری برقی بود آنگاه مستندات آنرا از جمله همین صورتجلسه را تهیه کرده و و بروی آن علاوه بر امضا مالک و مجری گاز حتما میدهی ناظر تک ناظره یا هماهنگ کننده نیز مهر و امضا کند‌.

  سلام بنظر من شما بعنوان ناظر گاز اول از همه بایستی برای گرمایش اتاقها قضاوت مهندسی بکنی ، اگر تنها راهی که پیدا کردی فقط بخاری برقی بود آنگاه مستندات آنرا از جمله همین صورتجلسه را تهیه کرده و و بروی آن علاوه بر امضا مالک و مجری گاز حتما میدهی ناظر تک ناظره یا هماهنگ کننده نیز مهر و امضا کند‌.

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0
 1. چون این موضوع نظارت آبفا خیلی جدید است و پرونده مرگ خاموش در تک ناظره بهمراه ناظر آبفا تاکنون نداشته ایم ، باید صبر کنیم ‌تا پرونده مرگ خاموشی پیش بیاید و بعد نظر بدهیم . فعلا حرف شما را میتوانم بپذیرم ، اما شرط عقل حکم میکند که ناظر آبفا موارد تاسیساتی بالاخص دودکشها و دریچه تبادل هوا را نیز مورد مادامه مطلب ...

  چون این موضوع نظارت آبفا خیلی جدید است و پرونده مرگ خاموش در تک ناظره بهمراه ناظر آبفا تاکنون نداشته ایم ، باید صبر کنیم ‌تا پرونده مرگ خاموشی پیش بیاید و بعد نظر بدهیم .
  فعلا حرف شما را میتوانم بپذیرم ، اما شرط عقل حکم میکند که ناظر آبفا موارد تاسیساتی بالاخص دودکشها و دریچه تبادل هوا را نیز مورد مداقه قرار داده و سپس تائیدیه بدهد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0