تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. مهندس جان می توانی علاوه بر گزارشات در کارتابلت حضوری هم بروی پیش معاون شهرسازی ناحیه و نامه کتبی و یا اظهار نامه قضایی به او بدهی که کارگاه را تعطیل کند و یادآوری کنی که اگر به گزارشاتت توجه نکرد از او به دادستان استان شکایت خواهی کرد .

    مهندس جان می توانی علاوه بر گزارشات در کارتابلت حضوری هم بروی پیش معاون شهرسازی ناحیه و نامه کتبی و یا اظهار نامه قضایی به او بدهی که کارگاه را تعطیل کند و یادآوری کنی که اگر به گزارشاتت توجه نکرد از او به دادستان استان شکایت خواهی کرد .

    نمایش کمتر
    • 4
  • 27