تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. سلام مهندس جان در چنیین حالتی ناظر بطور توافقی میتواند حق الزحمه نظارت را از مالک بگیرد ، لیکن اگر کار به شورای انتظامی بکشد آنگاه از نظر شورای انتظامی و سازمان چون ناظر گزارش اتمام عملیات را داده دیگر حق الزحمه نظارتی برایش تعلق نخواهد گرفت .

    سلام مهندس جان
    در چنیین حالتی ناظر بطور توافقی میتواند حق الزحمه نظارت را از مالک بگیرد ، لیکن اگر کار به شورای انتظامی بکشد آنگاه از نظر شورای انتظامی و سازمان چون ناظر گزارش اتمام عملیات را داده دیگر حق الزحمه نظارتی برایش تعلق نخواهد گرفت .

    نمایش کمتر
    • 0
  • 2