تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. سلام مهندس جان این مغایرت را قبل از شروع بکار کتبا به مالک اعلام کنید تا نقشه ها را اصلاح کند و اگر مالک اصلاح نکرد و شروع بکار خواست ، شما شروع بکار را به او بدهید لیکن سپس این مغایرت را مرتبا در تمامی گزارشاتتان به شهرداری گزارش کنید و حتی دستور توقف بتن ریزی را نیز بایستی در مرحله فونداسیون به شهادامه مطلب ...

    سلام مهندس جان
    این مغایرت را قبل از شروع بکار کتبا به مالک اعلام کنید تا نقشه ها را اصلاح کند و اگر مالک اصلاح نکرد و شروع بکار خواست ، شما شروع بکار را به او بدهید لیکن سپس این مغایرت را مرتبا در تمامی گزارشاتتان به شهرداری گزارش کنید و حتی دستور توقف بتن ریزی را نیز بایستی در مرحله فونداسیون به شهرداری گزارش کنید تا آنکه مالک مغایرت نقشه ها را اصلاح نماید .

    نمایش کمتر
    • 0
  • 2