تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام و درود مهندس جان هر کسی مسئولیت انجام عملیات اجرایی مربوط به خودش را دارد و این موضوع طبق قاعده علیت و سببیت و‌مباشرت در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد ، همچنیین طبق قانون کار هر کسی که دستمزد عوامل اجرایی کارگاه را میدهد بعنوان کارفرما می بایستی جوابگوی اصلی در حوادث در دادگاه باشد . و در صورت تغادامه مطلب ...

  سلام و درود
  مهندس جان
  هر کسی مسئولیت انجام عملیات اجرایی مربوط به خودش را دارد و این موضوع طبق قاعده علیت و سببیت و‌مباشرت در محاکم قضایی رسیدگی خواهد شد ، همچنیین طبق قانون کار هر کسی که دستمزد عوامل اجرایی کارگاه را میدهد بعنوان کارفرما می بایستی جوابگوی اصلی در حوادث در دادگاه باشد .
  و در صورت تغییر مالک‌ نیاز نیست نام مالک‌ در پروانه ساختمانی عوض شود

  نمایش کمتر
  • 0
 • 29