تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام و تبربک متقابل برای سال جدید مهندس عزیز موضوع اینقدر پیچیده نیست که ! شما می توانید در انتهای هر بندی از قرارداد که دارای مفهوم نزدیک به صدور شروع بکار را دارد و ترجیحا بهتر است در قسمتهای تعهدات صاحبکار باشد ، آن جمله را که گفتیم به قرارداد نظارتتان اضافه نمائید .

  سلام و تبربک متقابل برای سال جدید
  مهندس عزیز
  موضوع اینقدر پیچیده نیست که !
  شما می توانید در انتهای هر بندی از قرارداد که دارای مفهوم نزدیک به صدور شروع بکار را دارد و ترجیحا بهتر است در قسمتهای تعهدات صاحبکار باشد ، آن جمله را که گفتیم به قرارداد نظارتتان اضافه نمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 5