تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان تعیین محل چاه جذبی بر عهده مهندس طراح تاسیسات مکانیکی است ، ولی هر کدام از ناظرین کتبا محل آنرا تعیین کنند عملا عهده دار مسئولیت آن خواهند شد‌ .

  سلام مهندس جان
  تعیین محل چاه جذبی بر عهده مهندس طراح تاسیسات مکانیکی است ،
  ولی هر کدام از ناظرین کتبا محل آنرا تعیین کنند عملا عهده دار مسئولیت آن خواهند شد‌ .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 4