تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان این بندها را من هم دیده ام اهمیتی ندارد امضا کنید ، این بندها فقط بخشی از مسئولیتهای مهندسین ناظر است که در مقررات ملی آمده ، فقط اینجا یکبار دیگر هم بصورت طبقه بندی شده آمده است ، و با امضا آن مسئولیت جدیدی به گردن شما افزوده نخواهد شد .

  سلام مهندس جان
  این بندها را من هم دیده ام
  اهمیتی ندارد امضا کنید ،
  این بندها فقط بخشی از مسئولیتهای مهندسین ناظر است که در مقررات ملی آمده ، فقط اینجا یکبار دیگر هم بصورت طبقه بندی شده آمده است ، و با امضا آن مسئولیت جدیدی به گردن شما افزوده نخواهد شد .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 3