تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

 1. سلام مهندس جان شما می بایستی بعنوان ناظر معماری نبود مجری ذیصلاح و همچنیین عدم رعایت موارد ایمنی یا عدم رعایت موارد فنی را که مربوط به حدود صلاحیت نظارت خودتان است را طی گزارشی کتبا در موعد به ناظر هماهنگ کننده اعلام نمائید و از او رسید بگیرد ، با اینکار بخش بسیار زیادی از مسئولیت تخلفات فوق از گردنادامه مطلب ...

  سلام مهندس جان
  شما می بایستی بعنوان ناظر معماری نبود مجری ذیصلاح و همچنیین عدم رعایت موارد ایمنی یا عدم رعایت موارد فنی را که مربوط به حدود صلاحیت نظارت خودتان است را طی گزارشی کتبا در موعد به ناظر هماهنگ کننده اعلام نمائید و از او رسید بگیرد ، با اینکار بخش بسیار زیادی از مسئولیت تخلفات فوق از گردن شما ساقط گردیده و بر دوش هماهنگ کننده بی مبالات خواهد افتاد .
  حتما جلسات ۱۳۶ تا ۱۴۰کانال حقوق مهندسی را نیز بدقت گوش بفرمائید .

  نمایش کمتر
  • 0
 • 0