تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

پاسخ مهندس میررضوی

سلام
مهندس جان حتما میبایستی این مغایرت را قبل از بتن ریزی فونداسیون به شهرداری گزارش کنید و درخواست اصلاح این مغایرت را بخواهید .
در این قبیل مغایرتهای ابعادی اولویت با ابعاد مندرج در پروانه ساختمانی است .

کمتر بخوان
  • 17