تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

پاسخ مهندس میررضوی

سلام
وقتی برای ساختمانی ناظر نقشه برداری وجود ندارد مسئولیت آن بر عهده ناظر معماری است ، و نظریه سایر نقشه برداران متفرقه یک نظریه مشورتی است و رافع مسئولیت ناظر معماری نخواهد بود .

کمتر بخوان
  • 3