تبلیغات

آخرین نسخه دیسکی سوالات

  1. سلام شما می بایستی گزارش این تخلف را با ذکر جزئیات آن هم به شهرداری و هم به اداره کار گزارش نمائید و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان احداث سرپناه ایمن جلوی مسیر سقوط مصالح نیز در گزارشتان ذکر کنید و همچنیین اعلام کنید که از کلاه ایمنی در کارگاه استفاده نمی نمایند (مهم نیست چه کسی سرپناه ایمن راادامه مطلب ...

    سلام
    شما می بایستی گزارش این تخلف را با ذکر جزئیات آن هم به شهرداری و هم به اداره کار گزارش نمائید و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان احداث سرپناه ایمن جلوی مسیر سقوط مصالح نیز در گزارشتان ذکر کنید و همچنیین اعلام کنید که از کلاه ایمنی در کارگاه استفاده نمی نمایند (مهم نیست چه کسی سرپناه ایمن را برای سقف کارگاه اجرا نمایند مهم آنستکه سقف کارگاه ایمن شود )

    نمایش کمتر
    • 0
  • 4