تبلیغات
چراجویی
  • 0

آیا نقشه های سازه و معماری و تاسیسات رو ناظر باید مهر و امضا کنه؟

  • 0

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
نیازی نیست نقشه ها را مهندس ناظر امضا کند
ولی اگر شهرداری الزام کرد که ناظر نقشه ها را امضا کند باید ناظر طراحی نقشه ها را بررسی کرده و اگر ایرادی یا نقصی دید به مالک بگوئید تا طراح آن نقص یا ایراد را رفع نماید و وقتی نظر ناظر تامین شد آنگاه نقشه ها را مهر و امضا نماید .

پرسش‌های مرتبط

تبلیغات

1 پاسخ

  1. سلام
    نیازی نیست نقشه ها را مهندس ناظر امضا کند
    ولی اگر شهرداری الزام کرد که ناظر نقشه ها را امضا کند باید ناظر طراحی نقشه ها را بررسی کرده و اگر ایرادی یا نقصی دید به مالک بگوئید تا طراح آن نقص یا ایراد را رفع نماید و وقتی نظر ناظر تامین شد آنگاه نقشه ها را مهر و امضا نماید .

    • 0

You must login to add an answer.