اگر شخص حقیقی دارای پروانه مجری باشد می تواند همزمان طراحی روستایی مهر کند؟ اگر نه. در نهایت جریمه اش چیست؟

پرسش

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

این را باید از نظام مهندسی استانتان بپرسید
چون در این موارد رویه هر استان به استناد مصوبات هیات مدیره آن استانها می باشد .

پاسخ ( 1 )

  1. این را باید از نظام مهندسی استانتان بپرسید
    چون در این موارد رویه هر استان به استناد مصوبات هیات مدیره آن استانها می باشد .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ