اگه تو کارگاه ساختمونی یه آتش سوزی کوچک اتفاق بیفته و علتش فقط یه اتفاق باشه مثل برخورد براده های جوش در جوشکاری طبقات ۴ با داربست و تغییر جهتش ..

پرسش

اگه تو کارگاه ساختمونی یه آتش سوزی کوچک اتفاق بیفته و علتش فقط یه اتفاق باشه مثل برخورد براده های جوش در جوشکاری طبقات ۴ با داربست و تغییر جهتش .. مسئولیت ضرر و زیان به پای مسئول کارگاست؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

باید اول صحنه وقوع حادثه دقیقا بازسازی شود و سپس تمام عوامل اجرایی و نظارتی را نیز با آن متناظر کنیم و پس از مشخص شدن علت دقیق حادثه عوامل موثر در وقوع حادثه مشخص شود ، این خودش یک علم و روش پیچیده در کارشناسی دادگستری است .
چگونه میخواهید این علم پیچیده را با پرسیدن یک سوال مبهم بیاموزید ؟

پاسخ ( 1 )

  1. باید اول صحنه وقوع حادثه دقیقا بازسازی شود و سپس تمام عوامل اجرایی و نظارتی را نیز با آن متناظر کنیم و پس از مشخص شدن علت دقیق حادثه عوامل موثر در وقوع حادثه مشخص شود ، این خودش یک علم و روش پیچیده در کارشناسی دادگستری است .
    چگونه میخواهید این علم پیچیده را با پرسیدن یک سوال مبهم بیاموزید ؟

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ