چنانچه بعد از تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی جهت شروع عملیات مالکی اقدام به ساخت ساختمان نماید … در اصل پروانه ساختمانی فاقد اعتبار…

پرسش

سلام بر استاد میر رضوی پوزش میخواهم مزاحم اوقات شریف شما میشوم … موردی پیش آمده که خواستم از شما کسب تکلیف کنم …
چنانچه بعد از تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی جهت شروع عملیات مالکی اقدام به ساخت ساختمان نماید … در اصل پروانه ساختمانی فاقد اعتبار میباشد … آیا ناظر وظیفه ای برای ارائه گزارش دارد ؟ اگر بعد از شروع کار توسط مالک مالک، ناظر گزارشات مرحله ای ارسال کند بدون آنکه حتی در گزارش به پایان مدت اعتبار پروانه اشاره کند … آیا مرجع صدور پروانه میتواند برای ناظر درخواست اعمال تبصره ۷ نماید ؟

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

وقتی اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و مالک اقدام به شروع عملیات ساختمانی نماید ، ناظر علاوه برآنکه می بایستی گزارش کلیه مراحل اجرا را در موعد به شهرداری بدهد می بایستی عین ترجیح بند در شعر فارسی در کلیه گزارشاتش ذکر کند که : تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و تا تمدید آن از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری بعمل آید ، لیکن گزارشات هر مرحله از عملیات اجرایی را نیز حتما می بایستی در موعد به شهرداری بدهید .

پاسخ ( 1 )

  1. وقتی اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده باشد و مالک اقدام به شروع عملیات ساختمانی نماید ، ناظر علاوه برآنکه می بایستی گزارش کلیه مراحل اجرا را در موعد به شهرداری بدهد می بایستی عین ترجیح بند در شعر فارسی در کلیه گزارشاتش ذکر کند که : تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی به پایان رسیده و تا تمدید آن از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری بعمل آید ، لیکن گزارشات هر مرحله از عملیات اجرایی را نیز حتما می بایستی در موعد به شهرداری بدهید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ