چگونه می توان یک ملک را ضمانت پاس شدن یک چک یا ضمانت اجرایی شدن قرار داد کرد؟

پرسش

پاسخ مهندس کامیار میررضوی

سلام
بایستی صاحب آن ملک ، پشت آن چک را دوتا امضا بکند و نام و نام خانوادگی اش را زیر امضاش بنویسد آنگاه مسئولیت چک تضامنی شده و می توانید در صورت پاس نشدن چک ملک فوق را توقیف اموال کنید .

پاسخ ( 1 )

  1. سلام
    بایستی صاحب آن ملک ، پشت آن چک را دوتا امضا بکند و نام و نام خانوادگی اش را زیر امضاش بنویسد آنگاه مسئولیت چک تضامنی شده و می توانید در صورت پاس نشدن چک ملک فوق را توقیف اموال کنید .

    بهترین پاسخ
    لغو بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ